වීඩියෝ බිත්තිය

 • Ingscreen LCD වීඩියෝ බිත්තිය

  Ingscreen LCD වීඩියෝ බිත්තිය

  1.සහය 4K HD Play
  2.ජංගම/පරිගණක පාලනය
  3.තිර ප්‍රමාණය: අඟල් 43/46/49/55/65 (විකල්ප)
  4.අති-පටු මායිම: 0.88/1.8/3.5/5.5mm (විකල්ප)
  5. ස්ථාපන ක්‍රම හතරක් : කැබිනට් / බිම ස්ථාවර / ඉදිරිපස නඩත්තු / බිත්ති සවිකිරීම
  6.බාහිර සම්බන්ධතා තුනක්: splitter/matrix/processor