ෂැංහයි ව්‍යාපෘතිය

2020 අගෝස්තු මාසයේදී ගෘහස්ථ අධ්‍යාපන සංවර්ධනයේ ප්‍රමුඛතම ප්‍රදේශය වන ෂැංහයි හි පුඩොං නව ප්‍රදේශයේ බුද්ධිමත් ඉගැන්වීම් පර්යන්ත කට්ටල 1000 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉන්ස්ක්‍රීන් දිනා ගත්තේය. පුඩොං නව ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන ප්‍රාථමික හා ද්විතීයික පාසල් දුසිම් ගණනකට මෙම නිෂ්පාදන සපයනු ලැබේ. චීනයේ ඉගැන්වීමේ ගුණාත්මකභාවය සහ මෘදුකාංග හා දෘඩාංග මට්ටමින් මෙම පාසල් ඉහළම මට්ටමේ සිටී.

htr (1)
htr (5)
htr (2)
htr (3)
htr (4)

තැපැල් කාලය: ජනවාරි -09-2021