ලාම්පු ප්‍රොජෙක්ටරය

 • Inscreen DLP Short Throw Projector

  Inscreen DLP Short Throw Projector

  1. ලාම්පු සහ පෙරහන ගණන් කිරීම

  2. එක් යතුර හිස් තිරය.

  3.පින්තූරය විශාලනය/ඉන්.

  4.Anti-theft Bar&lock/Triple Password Protection

  5.පින්තූර කැටි කිරීම, Zomm සහ Panning

  6.Singal Soucring අසමත් වීම මත ස්වයංක්‍රීයව විදුලිය විසන්ධි කිරීම

  7.ආදාන ප්‍රභවය ස්වයංක්‍රීයව හඳුනාගැනීම

  8.Auto Synch