ධාරිත්‍රක අන්තර්ක්‍රියාකාරී පැතලි පැනලය

  • Ingscreen Capacitive Interactive flat Panel

    Ingscreen Capacitive Interactive flat Panel

    Ingscreen Capacitive Series ධාරිත්‍රක ස්පර්ශ තාක්‍ෂණය භාවිතා කරයි, එය ප්‍රමාදයකින් තොරව ප්‍රතිචාර දැක්විය හැකි අතර සෘජුවම ක්‍රියා කරයි.නවතම ධාරිත්‍රක තාක්‍ෂණය ඒකාබද්ධ කරමින්, Ingscreen Capacitive Series අධ්‍යාපනය සහ රැස්වීම් සඳහා අත්‍යවශ්‍ය අන්තර්ක්‍රියාකාරී සංදර්ශකය වේ.